Privacy Policy

Integritetspolicy 

Senast uppdaterad 230503

 

Ni ska alltid känna Er trygga när Ni lämnar Era personuppgifter till det svenska bolaget Nordin Agency AB, org.nr. 556441-9678 (”Bolaget” eller “vi”/”oss”). Bolaget vill med denna integritetspolicy visa hur Bolaget säkerställer att Era personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679/EG (”GDPR”).  Bolaget värnar om Er personliga integritet och anser att personlig integritet är av största vikt. Bolaget tar därför Er integritet på högsta allvar.

I denna integritetspolicy avser “personuppgifter” varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

 

I de fall Ni inte väljer att dela personuppgifter med Bolaget kan vissa tjänster bli begränsade eller ej kunna erhållas alls. Om personuppgifter inte lämnas kommer ni inte kunna bli klient hos oss eller ingå andra avtal med oss.

 

I denna integritetspolicy:

 1. ALLMÄNT
 2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
 3. PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS OCH PÅ VILKA GRUNDER
 4. LAGRINGSTID
 5. SKYDDET OCH DELNING AV ERA PERSONUPPGIFTER
 6. RÄTTIGHETER

 

1. ALLMÄNT

Denna integritetspolicy redogör hur Bolaget behandlar, inklusive men inte uteslutet lagrar och delar, Era personuppgifter när Ni använder Bolagets tjänster enligt nedan. Denna integritetspolicy beskriver också Era rättigheter och hur Ni kan utnyttja Era rättigheter gentemot Bolaget.

Bolaget kan från tid till annan ändra denna integritetspolicy som svar på Bolagets på ändrade juridiska, tekniska eller affärsmässiga skäl och utveckling. Om så sker, kommer Bolaget att publicera den justerade integritetspolicyn på hemsidan http://www.nordinagency.se/privacypolicy med information om när ändringarna träder i kraft. Om Bolaget ​​gör väsentliga ändringar kommer Bolaget att meddela Er genom att ändra datumet högst upp i denna integritetspolicy och, beroende på de specifika ändringarna, kan Bolaget ge Er ytterligare meddelandet om detta.

Bolaget uppmanar Er att Ni håller Er uppdaterad om ändringar.

 

2. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Det svenskregistrerade bolaget Nordin Agency AB, org.nr. 556441-9678, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av Era personuppgifter är därmed ansvarig för att Era uppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Om Ni har frågor om hur Bolaget behandlar Era personuppgifter eller om Ni vill nyttja Era rättigheter kontaktar Ni enklast Bolaget på något av nedan sätt.

Nordin Agency AB

Org.nr. 556441-9678

Holländargatan 20, 111 60 Stockholm

Mail: info@nordinagency.se

3. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS OCH PÅ VILKA GRUNDER

Bolagets policy innebär att Bolaget sparar och behandlar så få av Era uppgifter som möjligt. Följande personuppgifter kommer Bolaget komma att samla in från Er när ni kontaktar oss, vill bli klient hos oss, är kund hos oss och är samarbetspartner/har en affärsrelation med oss

 • Namn
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Postadress
 • Emailadress
 • Bankuppgifter
 • Information om ditt verk och historik av verk 
 • Information om din yrkestitel och arbetslivserfarenhet
 • Övrig information Du tillhandahåller Bolaget

När Ni kontaktar Bolaget eller har affärsrelation, men inte är klient, med Bolaget

Om Ni lämnar Era personuppgifter när Ni kontaktar Bolaget behandlar Bolaget dessa för att kunna besvara Er fråga, administrera förfrågningar och i förekommande fall upprätthålla en kontakt (syftet). Det rör sig först och främst om Ert namn och kontaktuppgifter, men även övrig information Ni ger till oss. 

Om Ni i övrigt har en affärsrelation med Bolaget, som inte är ett klientförhållande, behandlar Bolaget personuppgifter såsom namn, telefonnummer och arbetstitel, men även övrig information Ni ger till oss. Vi behandlar då personuppgifter för att upprätthålla kontakt eller för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal (syftet).

Den rättsliga grunden för dessa behandlingar är intresseavvägning där Bolaget har ett berättigat intresse av att kunna administrera sina relationer och förfrågningar, kvalitetssäkra sitt arbete genom att exempelvis veta status på inskickade ärenden, skicka ut förfrågningar, göra uppföljningar, inneha relevant kontakt och samt svara på frågor vilket Bolaget anser väger tyngre än den enskildes intressen av att skydda dessa personuppgifter.

I vissa fall kan även den rättsliga grunden vara avtal mellan parterna, exempelvis om vi ingår ett samarbetsavtal med Er. Då behandlar vi Era personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtalsenliga rättigheter och skyldigheter

När Du blir klient hos Bolaget

När Du blir och är klient hos Bolaget behandlar Bolaget personuppgifter såsom ditt namn, personnummer, telefonnummer, postadress, e-mailadress, bankuppgifter, information om ditt verk och historik av dina verk. Detta gör Bolaget för att på ett gott sätt kunna företräda Dig i enlighet med det avtal som finns mellan parterna och för att senare kunna följa upp ditt ärende (syftet). Den rättsliga grunden är således avtal och berättigat intresse där vi anser att vårt intresse av att följa upp ärendet, exempelvis om avtalsförhållandet upphört men vi önskar nå dig under viss tid efter eller om vi behöver kvalitetssäkra vårt arbete, väger tyngre än ditt intresse av att skydda dessa uppgifter.

4. LAGRINGSTID

Bolaget lagrar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de mål för vilka uppgifterna samlades in eller så länge företaget är skyldigt att lagra personuppgifter i enlighet med lag.

När Ni kontaktar Bolaget eller har affärsrelation, men inte är klient, med Bolaget

Uppgifter som behandlas i samband med att Ni kontaktar Bolaget lagras så länge Ni har ett pågående ärende hos Bolaget och under tiden det kräver uppföljning, dock längst fem (5) år efter att vi senast haft kontakt. 

Information om ditt namn i samband med att du skickar in en förfrågan om att bli klient hos oss sparas under tio (10) år för att vi ska kunna följa upp och administrera inkommande förfrågningar.

Om Ni har en affärsrelation (och inte är klient) med Bolaget hanteras personuppgifterna så länge affärsrelationen pågår och för en tid om högst tre (3) år därefter.

När Du blir klient hos Bolaget

När Du är klient hos Bolaget lagras dina personuppgifter så länge du är klient och för en tid om längst tio (10) år därefter för att vi ska kunna följa upp klientförhållandet och i övrigt tillse att vi har följt våra avtalsenliga förpliktelser med Dig.

Övrigt

I vissa fall kan personuppgifter lagras längre för att skydda företagets juridiska intressen, eller i enlighet med gällande lagstiftning såsom bokföringslagen. Personuppgifterna raderas sedan.

5. SKYDDET OCH DELNING AV ERA PERSONUPPGIFTER

Generellt

För att Ni ska känna Er trygga när Ni lämnar Era personuppgifter till Bolaget har Bolaget vidtagit de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Era personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. 

Bolaget samlar in och behandlar personuppgifter på frivillig basis och säljer aldrig Era personuppgifter till tredje part. Bolaget kan dock dela personlig information med tredje part i de fall Ni har samtyckt eller om det finns en annan rättslig grund för sådan hantering, som att tredje part utför tjänst å Bolagets räkning eller att åtgärden är en del i Bolagets åtaganden enligt avtalet mellan parterna. Bolaget medger dock att detta bör göras restriktivt. Bolaget vidtar i sådana fall alltid nödvändiga åtgärder för att Era uppgifter ska behandlas på ett säkert sätt. 

Särskild delning 

Personuppgifter kommer att delas med Bolagets tredjepartsleverantörer inom IT och CRM. Bolaget delar även personuppgifter med bolag inom Bolagets koncern för syften som angivits i denna policy – exempelvis att administrera förfrågningar.

Personuppgifter kan komma att delas med myndigheter för att fullgöra lagkrav.

Om Bolaget förvärvas av en annan eller slås samman eller konsolideras kan information om personuppgifter som Bolaget har samlat in göras tillgänglig för den nya enheten.

 Skydd vid delning utanför EU/EES

Bolaget delar enbart personuppgifter utanför EU/EES om det finns rättslig grund för sådan delning. I dagsläget sker inga sådana överföringar såtillvida inte detta görs med samtycke eller som en del av utförandet av avtalet mellan Bolaget och klienten.

Vid de fall Era personuppgifter skulle behöva överföras och lagras utanför EU / EES väljer Bolaget dessa mottagare med största omsorg och med avseende på Er integritet. Likväl ser Bolaget till att personuppgifterna behandlas på säkrast möjliga sätt. 

Bolaget kommer också att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att Era personuppgifter behandlas säkert och med en tillräcklig skyddsnivå (till exempel med hjälp av godkända standardklausuler och ytterligare lämpliga skyddsåtgärder).

Ni kan läsa mer om standardavtalsklausulerna och erhålla en kopia på:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv]

 6. RÄTTIGHETER

Kostnadsfritt registerutdrag 

Under förutsättning att Bolaget är personuppgiftsansvarig har du, när som helst, rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats, samt till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Ni har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Ni har även rätt att få reda på förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering). Begäran om att få ta del av sådan information skall Bolagets skriftlig och skickas till Bolaget på den adress som anges under rubriken ”Personuppgiftsansvarig”.

Dataportabilitet

Ni har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra Era personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätta och radera

Bolaget kommer att på Er begäran eller eget initiativ rätta, avidentifiera, komplettera eller radera uppgifter som upptäcks felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Bolaget är i vissa fall skyldig att behandla Era personuppgifter trots att Ni har begärt att dessa ska tas bort, exempelvis vid rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Begränsa användning

Ni har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

 

Återkalla samtycke

I de fall Ni tidigare har lämnat samtycke till behandling av Era personuppgifter, har Ni rätt att återkalla det samtycket såväl muntligt som skriftligt.

 

Automatiskt beslutsfattande

Ni har rätt att invända mot behandling som enbart bygger på automatiserat beslutsfattande (vilket inkluderar profilering), när det beslutsfattandet har en juridisk effekt på Er eller på annat sätt påverkar Er väsentligt.

Bolaget ägnar sig inte åt helt automatiserat beslutsfattande som har en juridisk eller på annat sätt betydande effekt med hjälp av kunddata.

 

Utöva rättigheter, ställa frågor eller ge klagomål

Om Ni vill utöva någon av ovanstående rättigheter, om Ni har några frågor angående personuppgifter som innehas av Bolaget, om Ni har frågor om denna integritetspolicy eller om Ni är missnöjd med Bolagets behandling av Era personuppgifter, tveka inte att kontakta Bolaget, vars kontaktuppgifter finns under punkt 2 i denna policy.

Observera att även om Ni invänder mot viss behandling av personuppgifter kan Bolaget fortfarande utföra den relevanta behandlingen om det är tillåtet eller krävs enligt lag, till exempel för att kunna uppfylla juridiska eller avtalsenliga krav.

Ni har alltid rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet där Ni bor, arbetar eller där en påstådd överträdelse av GDPR har inträffat. Ni hittar relevant myndighet i Er land här:

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

I Sverige kontaktar Ni Integritetsskyddsmyndigheten exempelvis per mail till imy@imy.se